~Persida Rugu: Bioetica – Înţelepciuni despre darul vieţii

Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, „Curs de Bioetică“,

Editura „Renaşterea“, Cluj-Napoca, 2005

„… Bioetica a apărut în avanscena preocupărilor ştiinţifice, în anii ’60. Investigaţia vieţii biologice a omului constituie obiectul ei. Bioetica se preocupă de toate problemele eticii medicale clasice sau avangardiste, în viaţa umană. Cauza interesului faţă de Bioetică este dezvoltarea rapidă a biologiei şi aplicarea ei în medicină. Deci, Bioetica este o extindere a eticii medicale în noile tehnologii medicale, legate de procesul naşterii, al dezvoltării şi al sfârşitului definitiv al vieţii umane, din punct de vedere biologic. Am putea spune că Bioetica s-a născut din nevoia de a interpune morala între descoperirile ştiinţifice şi semnificaţia lor umană, în scopul «de a salva lumea ştiinţifică prin semnificaţia spirituală a lucrurilor» (M. Heidegger). (…)“

„Protejarea valorilor umane esen-ţiale trebuie să ţină seama de faptul că persoana umană este creată după chipul lui Dumnezeu şi este chemată să atingă asemănarea di-vină prin puterea sfinţitoare a Duhului Sfânt, care sălăşluieşte în noi de la Botez, când am fost altoiţi în Hristos (cf. Romani 6, 4-5). Din acest curs putem înţelege valoarea intrinsecă a vieţii omeneşti şi suntem informaţi despre mijloacele prin care tehnologia modernă biomedicală poate sluji în mod propriu ţelul ultim al vieţii. Aceasta este participarea noastră ca persoane umane la viaţa personală a lui Dumnezeu Treimic. Ştiinţa şi arta medicală sunt daruri oferite nouă de Dumnezeu şi trebuie să fie utilizate numai în scopul transfigurării acestei vieţi şi nu în cel al distrugerii ei…“

Aceste cuvinte explicative şi însoţitoare sunt extrase din Prefaţa care deschide completul şi complexul volum „Curs de Bioetică“, sub semnătura de înaltă ţinută profesională şi de ferm caracter intelectual a Prea-Sfinţiei Sale, Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, Episcop-Vicar.

Cursul de Bioetică, apărut la Editura „Renaşterea“, Cluj-Napoca, 2005, cuprinde – pe lângă Prefaţă – opt capitole distincte: Procrearea asistată medical, Clonarea, Transplantul de organe, Homosexualitatea, Avortul, Eutanasia, Sinuciderea, Planificarea familială şi contracepţia.

Secţiunea finală, de Bibliografie, deschide perspectiva unor asociaţii de idei, clădită de 81 de trepte de titluri, fiecare constituind o bogată sursă de informaţii de specialitate, văzute prin acelaşi vitraliu de atitudine, însă redate în mod diferit, în completare alternativă, precum culorile unui desen de amplă anvergură.

Secţiunile cursului de Bioetică, enumerate anterior, sunt redate de pana autorului cu o mare precizie expresivă, cu claritate şi fluenţă transparentă, cu profundă măiestrie argumentativă, îmbinate fiind armonios într-un ansam-blu unitar de noţiuni, de judecăţi de valoare şi de atitudini de morală creştină autentică. Aşa cum bine se arată în acest curs, oamenii trebuie să preţuiască viaţa ce pe un dar dumnezeiesc.

Lumina drumului vieţii subzistă în Iisus Hristos, care este, cu prisosinţă, „viaţa“ noastră adevărată (cf. In. 1,4; 14,6I), suportul de Duh Sfânt şi sfinţitor al valorilor ei esenţiale. Acest înalt model, zămislitor de viaţă veşnică, imprimă existenţei umane sacralitatea sau sfinţenia sa. „Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu (ton kata Theon), zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului“, accentuează Sf. Apostol Pavel, relevând astfel dinamismul transfigurării lăuntrice a omului cel nou din civilizaţia iudeo-creştină, prin metanoia sa.

Aşa după cum arată Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, „în societatea noastră secularizată, viaţa omenească este adesea considerată şi tratată ca un produs oarecare, pe care îl putem crea la cerere şi elimina din interes. Ca teologi, s-ar cuveni să ne întrebăm ce ar trebui să întreprindă preoţii, medicii şi creştinii pentru a respecta Legea divină în faţa actualelor presiuni crescânde (…). S-ar cuveni să ştim care sunt valorile morale şi spirituale pe care trebuie să le protejăm astăzi, când domeniul Bioeticii este confiscat de interese care sunt mai mult sociologice şi economice decât teologice şi duhovniceşti. De asemenea, s-ar mai cuveni să ştim că viaţa pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o trebuie să I-o dăruim Lui înnobilată nu deformată sau caricaturizată.“

În continuare, autorul dă glas raţiunilor unei existenţe în care „omul, dotat de divinitate cu capacitatea de a crea prin ştiinţă şi cunoaştere, răspunde astfel mesajului divin al lui Hristos, Care a spus: «veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi» (In. 8,32). Dar aceasta numai în spiritul moralei divine ce transferă moralei laice sensul şi semnificaţia sa.“

Tratând întreaga problematică în acest mod psiho-pedagogic, de reală orientare educaţională, Cursul de Bioetică „devine astfel o punte între profan şi sacru, o convergenţă a moralei teologice cu morala medicală, ambele promovând valori ca empatia, iubirea, compasiunea şi caritatea“ , aşa cum – pe bună dreptate – conchide cu hotărâre autorul.

Înveşmântând frazele cu puterea cuvântului duhovnicesc, Dr. Irinel Pop Bistriţeanul susţine, în plin marasm cotidian de început de secol şi mileniu, respectarea şi aplicarea întru totul – în viaţa de zi cu zi a omului dezechilibrat, angoasat, bulversat de autocraţia tehnologică – a legilor dumnezeieşti veterotestamentare dăruite persoanelor condiţiei umane de către Moise, precum şi împlinirea apoteotică a acestora prin legea iubirii Treimice, înălţată neotestamentar de Cel ce a fost „Calea, Adevărul şi Viaţa“, de Fiul Unul-Născut, Iisus Hristos.

PERSIDA RUGU

Advertisements

%d bloggers like this: